Reality, nehnutelnosť, byt, dom
 BlueChip REALITY - realitná kancelária- predaj, prenájom, kúpa    RODINNÝ DOM - predaj, prenájom rodinné domy -...
podrobne šípka

... podrobne šípka

deliaca čiara

Bluechip Reality - Slovensky    Bluechip Reality - Maďarsky    Bluechip Reality - Anglicky    Bluechip Reality - Nemecky  
Vyhľadávanie:  

 

Užitočné informácie týkajúce sa daní v spojitosti s nehnuteľnosťami.

V súčasnosti rozlišujeme 2 typy daní:

  1. Daň z nehnuteľnosti. Daňové priznanie treba podať do 31. januára príslušného roka na mestskom alebo obecnom úrade. V niektorých regiónoch je možné podať daňové priznanie aj elektronickou formou. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.komarno.sk. Výška dane sa mení v závislosti od regiónov. Po podaní daňového priznania Vám príslušný úrad vymeria daň a určí lehotu na jej úhradu. Daňové priznanie podáva ten daňovník, ktorého majetkom bola predmetná nehnuteľnosť k 31.12. predchádzajúceho roka.

    Tlačivá viete stiahnúť tu http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=8698

  2. Daň z príjmu - z predaja nehnuteľnosti, sa platí vo výške 19 % v prípade, ak ste dosiahli z predaja nehnuteľnosti zisk, čo znamená, že zdaňujete rozdiel medzi predajnou cenou a obstarávacou cenou nehnuteľnosti.  Zákon taxatívne vymedzil oslobodenie od dane. Ak ste predmetnú nehnuteľnosť vlastnili bezprostredne pred prevodom 5 rokov, sú príjmy z predaja nehnuteľnosti oslobodené.

Ďalšou podmienkou na oslobodenie od platenie dane po splnení predchádzajúcich podmienok, je skutočnosť, že o predmetnej nehnuteľnosti ste neúčtovali a nedosahovali ste príjem z jej držby /napr. príjmom z prenájmu/.

 

595/2003 

Zákon o dani z príjmov
§ 8

Ostatné príjmy

(1) Ostatnými príjmami, ak nejde o príjmy podľa § 5 až 7, sú najmä

a) príjmy z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného pronájmu hnuteľných vecí,

b) príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností,

c) príjmy z predaja hnuteľných vecí,

d) príjmy z prevodu opcií,

e) príjmy z prevodu cenných papierov; na účely tohoto zákona sa považuje za prevod cenného papiera aj

vrátenie (vyplatenie) podielového listu,

f) príjmy z prevodu účasti (podielu) na společnosti s ručením obmedzeným, komanditnej společnosti alebo z prevodu členských práv družstva,

g) príjmy zo zdedených práv z priemyselného a onoho duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv príbuzných autorskému právu,36)

h) dôchodky37) a podobné opakujúce sa požitky,

i) výhry v lotériách a iných podobných hrách a výhry z reklamných súťaží a žrebovaní,

j) ceny z verejných súťaží, ceny zo súťaží, v ktorých je okruh súťažiacich obmedzený podmienkami súťaže, alebo ak ide o súťažiacich vybratých usporiadateľom súťaže, a ceny zo športových súťaží, ak nejde o daňovníka, ktorý športovú činnosť vykonáva v rámci inej samostatnej zárobkovej činnosti [§ 6 ods. 2 písm. b)].

(2) Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňa zdaniteľný príjem znížený o výdavky preukázateľne

vynaložené na jeho dosiahnutie. Ak sú výdavky spojené s jednotlivým druhom príjmu uvedeným v odseku 1 vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada.

(3) Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahŕňajú zdaniteľné príjmy neznížené o výdavky, ak

ide o

a) príjmy podľa odseku 1 písm. i) a j), ktoré plynú zo

zdrojov v zahraničí,

b) dôchodky.37)

(4) Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie príjem z predaja nehnuteľnosti podľa odseku 1

písm. b) až v tom zdaňovacom období, v ktorom sa prijal, bez ohľadu na to, v ktorom zdaňovacom období nadobudou vlastnícke právo k nehnuteľnosti kupujúci.

Príjmy uvedené v odseku 1 písm. b) až f), vyplácané v splátkach na základe kúpnej zmluvy alebo inej zmluvy,

ktorou sa prevádza vlastníctvo, alebo prijaté preddavky dohodnuté týmito zmluvami, alebo prijaté na základe

zmluvy o budúcom predaji alebo inom prevode, sa zahrnú do základu dane (čiastkového základu dane),

a to v tom zdaňovacom období, v ktorom boli prijaté.

(5) Pri príjmoch podľa odseku 1 písm. b) až e) je výdavkom

a) kúpna cena preukázateľne zaplatená za vec, cenný papier alebo opciu,

b) cena veci zistená v čase jej nadobudnutia, ak nejde o výdavok podľa písmena a),

c) zostatková cena podľa § 25 ods. 3, ak ide o majetok, ktorý bol zahrnutý v obchodnom majetku,

d) finančné prostriedky preukázateľne vynaložené na technické zhodnotenie, opravu a údržbu veci vrátane ďalších výdavkov súvisiacich s predajom věci okrem výdavkov na osobné účely,

e) výdavky súvisiace s nadobudnutím a predajom cenných papierov a opcií,

f) výdavky preukázateľne vynaložené na obstaranie majetku alebo jeho výrobu vo vlastnej réžii.

(6) Výdavkom podľa odseku 5 nie je hodnota vlastněn práce na veci, ktorú si daňovník sám vyrobil alebo ju vlastnou prácou zhodnotil.

(7) Pri príjmoch podľa odseku 1 písm. f) sa za výdavek považuje vklad alebo obstarávacia cena podielu.

(8) Výdavky, ktoré prevyšujú príjmy podľa odseku 1 písm. b) až f) v tom zdaňovacom období, v ktorom po

prvý raz plynú splátky alebo preddavky na predaj hnutelných vecí, cenných papierov, nehnuteľností alebo na

prevod opcií, obchodného podielu spoločníka společnosti s ručením obmedzeným, komanditistu komanditnej

spoločnosti alebo členských práv člena družstva, sa môžu uplatniť v tomto zdaňovacom období až do výšky

týchto príjmov. Ak tieto príjmy plynú aj v ďalšom zdaňovacím období, postupuje sa rovnako, a to až do výšky

celkovej sumy, ktorú možno podľa tohto ustanovenia uplatniť.

(9) Ak daňovník pri príjmoch z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva

[odsek 1 písm. a)] neuplatní výdavky preukázateľne vynaložené na dosiahnutie príjmu, môže uplatniť výdavky

vo výške 25 % z týchto príjmov.

(10) Z príjmov podľa odseku 1 písm. i) a j), okrem nepeňažnej výhry alebo ceny, plynúcich zo zdrojov na

území Slovenskej republiky sa daň vyberá podľa § 43. Pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny je prevádzkovateľ alebo organizátor hry, súťaže alebo žrebovania povinný oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny. Ak v cene z verejnej súťaže je zahrnutá odmena za použiti diela alebo výkonu, zníži sa táto cena o sumu pripadajúcu na túto odmenu, pričom táto suma sa zahrne do príjmov uvedených v § 6.

§ 9

Príjmy oslobodené od dane

(1) Od dane je oslobodený príjem

a) z predaja bytu alebo obytného domu najviac s dvoma bytmi vrátane súvisiacich pozemkov, ak ho predávajúci

vlastnil a súčasne v ňom mal trvalý pobyt najmenuj počas dvoch rokov bezprostredne pred jeho predajom (táto podmienka sa považuje za splnenú, ak občan preukáže, že návrh na povolenie vkladu do katastra je starší ako dva roky), pričom v prípade, ak ide o predaj takéhoto bytu alebo domu nadobudnutého dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov v dôsledku smrti poručiteľa alebo poručiteľov, do tejto lehoty sa započítava lehota, po ktorú bol takýto byt alebo dom vo vlastníctve poručiteľa alebo poručiteľov; od dane nie je oslobodený príjem z predaja takéhoto bytu alebo domu, ak o ňom daňovník účtoval ako o majetku využívanom na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť, alebo na prenájom, alebo ho evidoval

ako majetok prenajímaný, a to do piatich rokov od skončenia tejto činnosti; ak takýto byt alebo dom daňovník

využíval len sčasti na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo ak ho daňovník prenajímal len sčasti, pri určení tej časti príjmu z jeho predaja, ktorá nie je oslobodená od dane, sa vychádza z rovnakého pomeru, v akom ho daňovník využíval na uvedené činnosti,

b) z predaja nehnuteľnosti, ak nejde o predaj nehnuteľnosti podľa písmen a) a c), a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku; dňom vyradenia majetku z obchodného majetku daňovníka sa rozumie deň, v ktorom daňovník posledný raz účtoval majetek v účtovníctve alebo uvádzal v evidencii podľa § 6 ods. 11,

c) z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej dedením (postupným dedením) v priamom rade alebo niektorým z manželov, ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti preukázateľne do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo od jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzatvorená až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku,

d) z predaja hnuteľnej veci okrem príjmov z predaja hnuteľnej veci, ktorá bola zahrnutá do obchodného majetku, a to do piatich rokov od jej vyradenia z obchodného majetku; za hnuteľnú vec sa na účely tohto

zákona nepovažuje cenný papier,

e) z predaja nehnuteľnosti alebo hnuteľnej veci vydaném oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov,3)

prijatý touto osobou,

f) z predaja majetku zahrnutého do konkurznej podstaty38) a z odpisu záväzkov pri konkurze a vyrovnaní vykonaných podľa osobitného predpisu,38)

g) prijatý v rámci plnenia vyživovacej povinnosti podia osobitného predpisu,39)

h) podľa § 6 ods. 3 a podľa § 8 ods. 1 písm. a), d) až f), ak nejde o príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, ak

úhrn príjmov podľa § 6 ods. 3 a podľa § 8 ods. 1 písm. a), d) až f) znížený o výdavok podľa § 8 ods. 5 a 7 nepresiahne v zdaňovacom období päťnásobok sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného

zdaňovacieho obdobia,

i) z prevodu členských práv a povinností v bytovom družstve súvisiacich s prevodom práva užívania nájomného

družstevného bytu, ak daňovník užíval tento byt na bývanie aspoň päť rokov odo dňa uzavretia

nájomnej zmluvy s bytovým družstvom, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi zo zmluvy o budúcom

prevode členských práv a povinností v bytovom družstve súvisiacich s prevodom práva užívania nájomného

družstevného bytu, uzavretej v čase do piatich rokov odo dňa uzavretia nájomnej zmluvy s bytovým

družstvom.

 (3) Ak ide o predaj nehnuteľností uvedených v odseku 1 písm. a) alebo písm. b), alebo písm. c) po zániku

a vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, 60) do lehoty uvedenej v odseku 1 písm. a) alebo

písm. b), alebo písm. c) sa započítava doba, počas ktorej bola takáto nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

(4) Oslobodenie príjmov z predaja alebo prevodu nehnuteľností podľa odseku 1 písm. a) až c) alebo z prevodu

uvedeného v odseku 1 písm. i) u predávajúceho alebo prevodcu sa posudzuje podľa dňa prijatia prvej

platby alebo preddavku alebo podľa dňa uzavretia zmluvy o prevode, a to podľa toho, ktorý deň nastal

skôr, bez ohľadu na to, v ktorom zdaňovacom období kupujúci alebo nadobúdateľ nadobudol vlastnícke právo

k nehnuteľnosti alebo právo spojené s členským podielom.

čiara nehnutelnosti
deliaca čiara
Copyright Ing.Renata Labanczová - BlueChip optimalizace PageRank.cz