Reality, nehnutelnosť, byt, dom
 BlueChip REALITY - realitná kancelária- predaj, prenájom, kúpa    RODINNÝ DOM - predaj, prenájom rodinné domy -...
podrobne šípka

... podrobne šípka

deliaca čiara

Bluechip Reality - Slovensky    Bluechip Reality - Maďarsky    Bluechip Reality - Anglicky    Bluechip Reality - Nemecky  
Vyhľadávanie:  
POUČENIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na realitnú kanceláriu so žiadosťou o nápravu, ak medzi spotrebiteľom a realitnou kanceláriou vznikol spor z uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady alebo ak sa spotrebiteľ domnieva, že realitná kancelária porušila iné jeho práva. Ak realitná kancelária na žiadosť spotrebiteľa o nápravu odpovedala zamietavo alebo na ňu neodpovedala do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov Slovenskej obchodnej inšpekcii na adresu: Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, pošt. priečinok 29, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na adrese: ars@soi.sk, adr@soi.sk. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Zoznam ďalších subjektov alternatívneho riešenia sporov nájdete tu: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1 Návrh musí obsahovať údaje spotrebiteľa - meno a priezvisko, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt (ak ich máte), presné označenie realitnej kancelárie, úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností, označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha, dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na realitnú kanceláriu so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s realitnou kanceláriou bol bezvýsledný, vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) alebo písm. g) zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. K návrhu je spotrebiteľ povinný priložiť doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu. Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný aj on-line na adrese: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_4545799-2.pdf
čiara nehnutelnosti
deliaca čiara
Copyright Ing.Renata Labanczová - BlueChip optimalizace PageRank.cz